بازدید شرکت برق منطقه ای اصفهان و مهندسین مشاور دانشمند

پیرو هماهنگی های انجام شده نمایندگان شرکت برق منطقه ای اصفهان به اتفاق نمایندگان مشاور پروژه (شرکت دانشمند) به شرکت سیمکاتک عزیمت نموده و ضمن بازدید از خطوط تولید و امکانات جدید آزمایشگاهی بازدید به عمل آورده و بحث و تبادل نظر با مدیر دفتر فنی مهندسی تحقیق و توسعه و مدیر تولید پیرامون نیازهای پروژه I.B.D شامل انواع مقره ها تاسطح 400 کیلوولت و اسپیسرهای بین فازی مربوط به شرکت کیسون انجام گردید.

این بازدید به منظور تهیه اطلاعات لازم جهت ارزیابی فنی و تولیدی شرکت سیمکاتک به عمل آمد.


۱۳۹۹/۰۶/۲۴
simcatec.com
نام شرکت: