گواهینامه استقرار ISO IEC 17025

آزمایشگاه سیمکاتک، در سایه تلاش بی وقفه و هوشمندانه کارشناسان متجرب و بهبود و ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی در تاریخ 98/02/28 موفق به اخذ گواهینامه استقرار ISO/IEC 17025 از نهاد اعتبار بخشی کشورمان (NACI) گردید.
۱۳۹۸/۰۵/۱۵
simcatec.com
نام شرکت: